Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Rekrutacja do Projektu pt. Recepta na uśmiech 2

Nazwa projektu : Recepta na uśmiech 2

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu i partnerzy: Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek ze Strzelec Opolskich oraz Gmina Krapkowice.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 31.10.2018 r.

Kto może zostać Uczestnikiem projektu: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich rodzic/opiekun; osoby przebywające w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych; dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego należące do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu: Minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 110 osób (70 Kobiet i 40 Mężczyzn), w tym 40 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, 40 osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

 1. dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnościami:
 • wiek – do 18 roku życia,
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,
 • wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu;

* rodzicom/opiekunom dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • w Projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (preferowany rodzic/ opiekun, który na co dzień zajmuje się dzieckiem),
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu;
 1.  osobom przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu;

 

 1. dorosłym osobom z niepełnosprawnościami:
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu.

Formy wsparcia:

 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  oraz osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych:

- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów w celu opracowania ścieżki reintegracji oraz proponowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

- zajęcia grupowe,

- wycieczki dwudobowe o charakterze np.: historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym,

- wyjazdy 7-dobowe (zimowy, wiosenny i letni).

 • dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami:

- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów w celu opracowania ścieżki reintegracji,

- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zostanie zapewniony transport na zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów. W trakcie wycieczek i wyjazdów dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom oraz osobom przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów; usługi specjalistów i animatorów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek oraz ubezpieczenie NNW w całym okresie realizacji Projektu.

Informacje o Projekcie oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie są dostępne na stronach:

· www.spp.opole.pl · www.scob24.pl · www.krapkowice.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III piętro

tel.: 77/456-56-00, e-mail: biuro@spp.opole.pl

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-02-2018 09:43