Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Remont budynku Ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury

logo na strone RPO.jpeg

Projekt pn.: „Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury”

 

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.05.03.02-16-0011/16-00

Data podpisania umowy
o dofinansowanie

22.12.2016 r.

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Beneficjent

Gmina Baborów

Wartość dofinansowania

1 559 803,77 PLN

 

Opis projektu:

Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego ratusza celem zwiększenia dostępności zasobów kulturowych.

Do zakresu rzeczowego projektu należy: 1. Remont budynku ratusza, 2. Zakup wyposażenia. 3. Promocja projektu. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Baborów, która położona jest w Powiecie Głubczyckim - na terenie OSI Obszary Przygraniczne. Budynek ratusza jest w chwili obecnej nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. Liczba odwiedzających obiekt obecnie wynosi – 0 osób. Wnioskodawca przewiduje, ze w ciągu 1 roku od  zakończenia realizacji projektu, liczba odwiedzających obiekt wzrośnie do 2500 osób. Efektem realizacji projektu będzie odremontowany, zabytkowy 1 budynek dawnego ratusza i zmieniony sposób użytkowania obiektu z ratusza na obiekt kultury. Wnioskodawca zamierza utworzyć w budynku dom kultury i izbę regionalną stanowiącą "mini muzeum". Budynek ratusza został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego decyzją nr 1823/66 z dnia 19.10.1966 oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków. Ratusz położony jest w samym centrum miasta, w układzie urbanistycznym wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego (Nr rej. 195/56) - podlega zatem szczególnej ochronie konserwatorskiej.

Dla mieszkańców Gminy Baborów, liczących 6170 osób, niewielki ratusz jest symbolem ich tożsamości i nielicznym w gminie pomnikiem tożsamości słowiańskiej i polskiej. Dlatego też, na podstawie badań fokusowych i rozmów z mieszkańcami w czasie konsultacji społecznych związanych z tworzeniem strategii rozwoju gminy w roku 2014 – mieszkańcy wskazali remont zabytkowego ratusza jako priorytetową inwestycją. W związku z powyższym, Wnioskodawca poczynił starania ku temu by zaspokoić potrzeby mieszkańców i zrealizować poniższe cele:

CEL GŁÓWNY

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu w Gminie Baborów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Remont i odtworzenie zabytkowego ratusza w Baborowie.

2. Zaspokojenie braków w zakresie przestrzeni do świadczenia usług kulturalnych poprzez utworzenie w budynku rausza domu kultury i izby regionalnej, stanowiącej "mini muzeum".

3. Wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania i inwestycji poprzez propagowanie historii i kultury gminy oraz regionu przygranicznego.

4. Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej i wzrost ruchu turystycznego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności miejsca zamieszkania.

Obszar gminy zacznie kojarzyć się jako miejsce przyjazne do zamieszkania pod względem atrakcji kulturalnych. Udostępnienie miejsca do krzewienia lokalnej tradycji, kultury pozwoli zachować dziedzictwo kulturowe lokalnej wspólnoty przyszłym pokoleniom.

WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020 Przedmiotowy projekt jest powiązany z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w szczególności wpisuje w: - Oś priorytetową V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, którego celem nr 3 jest „Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu” - Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, którego celem jest „Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu” Przedmiotowy projekt poprzez remont zabytkowego ratusza oraz zmianę sposobu użytkowania na obiekt kultury wpisuje się w cel osi priorytetowej V i Poddziałania 5.3.2, ponieważ przyczynia się do zwiększenia dostępności zasobów kultury. Zabytkowy ratusz, będący przedmiotem projektu, w obecnej chwili jest nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. Jego remont jest konieczny celem zachowania dobra kulturowego, elementu tożsamości, które jest istotne dla obecnych i przyszłych pokoleń Gminy Baborów i mieszkańców terenów przygranicznych. Działania zrealizowane w ramach projektu skierowane będą do dwóch głównych zdefiniowanych grup docelowych, którymi są mieszkańcy oraz turyści odwiedzający województwo opolskie.

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 05-04-2018 14:58
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 16-07-2018 14:12