Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WPROWADZAJĄCY NA RYNEK KRAJOWY BATERIE I AKUMULATORY

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory jest zobowiązany:

   1. do ich odpowiedniego oznakowania (pojemność, skład, symbol selektywnej zbiórki);

Obowiązek odpowiedniego oznakowania dotyczy również wprowadzającego sprzęt, w którym zamontowano baterie i akumulatory. Oznakowanie to dotyczy:

   * sposobu bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu,
   *  rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów,

 2.prowadzenia ewidencji i corocznej sprawozdawczości w zakresie rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
     
 3.organizacji i finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, publicznych kampanii edukacyjnych;

 4.właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami;
Obowiązki wprowadzającego określone w art. 28. ust 1 w/w ustawy mogą być realizowane za pośrednictwem innych podmiotów. Jednak odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, pomimo tego, że ich wykonanie zostało przekazane innym podmiotom, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory. Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje dot.: rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu przenośnych baterii i akumulatorów. Dodatkowo wprowadzający przenośne baterie lub akumulatory jest obowiązany do osiągnięcia poziomów zbierania w wysokości jaka została określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671).


Na podstawie prowadzonej ewidencji wprowadzający baterie i akumulatory sporządza:

1. roczne sprawozdanie z rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. z 2009r. Nr 172, poz. 1341)).

2. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych   akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę   (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazów zakładów przetwarzania zużytych baterii  i akumulatorów (Dz. U. z 2010r. Nr 31, poz. 164)).

3.   sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 31, poz. 165)).

4. sprawozdanie z osiągniętych poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r. Nr 163, poz. 1304)).a w przypadku nie wywiązania się z realizacji wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych marszałkowi województwa przedłożyć należy:

5. sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r. Nr 160, poz. 1274)).

W/w sprawozdania składa się do marszałka województwa ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie i akumulatory  w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Polecamy równiez zapoznać się z :

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-03-2011 16:30