Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UCZEŃ NA WSI

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy będącej adresatem programu. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje następujące koszty:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu  podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych pomoc obejmuje dodatkowo:
-  opłaty za naukę (czesne),
-  zakwaterowanie,
-  dojazdy do szkoły.
Kryterium dochodowe obowiązujące przy składaniu wniosku (przy dochodach liczonych za ostatnie 3 miesiące nie może przekroczyć 120% najniższego wynagrodzenia brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym).
W roku szkolnym 2007/2008 z pomocy w ramach programu "Uczeń na wsi" skorzystało 33 niepełnosprawnych uczniów, a łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 52.809,14 zł.
Sądzimy, że uczniowie objęci tym programem są zadowoleni z pomocy jaką mogli dzięki programowi "Uczeń na wsi" uzyskać i z pewnością przystąpią do programu w następnych latach.
Pragniemy poinformować, że Gmina Baborów przystępuje ponownie do programu "Uczeń na wsi" , w związku z tym prosimy o zgłaszanie wniosków przez rodziców niepełnosprawnych uczniów do tut. ośrodka pomocy społecznej od 01 sierpnia 2008r. do 30 września 2008r.
Pomoc o jaką można się ubiegać to kwota w przypadku:
-  uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów  - do 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
-  uczniów szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego
- do kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
- uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanych do uiszczania opłat za naukę (czesne) - do 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
 mgr Urszula Wasielak
Opublikował(a):  Data publikacji: 22-07-2008 11:10