Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazać na obowiązującym formularzu znajdującym się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686), gdzie w:

- Załączniku nr 1 - znajduje się „Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów."
      
- Załączniku nr 2 - znajduje się „Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych."

Zbiorcze zestawienie danych o którym mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o odpadach, posiadacz odpadów lub wytwórca osadów ściekowych jest obowiązany przekazać Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (www.umwo.opole.pl-> BIP -> Środowisko -> Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami).
Zbiorcze zestawienie danych o odpadach należy przekazać na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Zgodnie z art. 79c, ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010rv Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), kto będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł.

Polecamy rónież zapoznać się z:

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-03-2011 15:44