Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informuje, że w dniu 6 września 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie (kondycja finansowa spółki, ocena realizacji zadań do których spółka jest powołana, w tym gospodarka odpadami);

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 380/18;

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 381/18;

 3. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Na start – Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt druk nr 360/18;

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zakup samochodu do transportu krwi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt druk nr 368/18;

 5. udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt druk nr 373/18

 6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu- projekt druk nr 374/18;

 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 375/18;

 8. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – (dz. nr 394/6 w Rakowie) – projekt druk nr 376/18;

 9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – ( dz. nr 1286 w Baborowie) – projekt druk nr 377/18;

 10. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – (część dz. nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 378/18;

3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 05-09-2018 09:30