Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GŁUBCZYCACH

Do dnia 30 czerwca 2007 roku Rada Miejska w Baborowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
    2)    jest nieskazitelnego charakteru,
    3)    ukończył 30 lat,
    4)    jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
    5)    nie przekroczył 70 lat,
    6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
    7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje grupa obywateli do karty zgłoszenia dołącza się listę osób zgłaszających kandydata - (formularz do wydruku dwustronnego)
 
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1)    3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)    oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)    zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

UWAGA !!! Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że Rada Miejska w Baborowie dokona wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach na kadencję 2008 - 2011.
Opublikował(a):  Data publikacji: 30-05-2007 15:54