Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOPŁATA DO USUWANIA I UTYLIZACJI AZBESTU

Największe zagrożenie występuje w chwili, kiedy płyty azbestowe są niewłaściwie eksploatowane bądź usuwane. Wówczas to, podczas pękania płyt azbestowych oraz w trakcie ich kruszenia wydzielają się pojedyncze włókna wystarczająco małe by przenikać głęboko do płuc. Widzimy więc, że azbest zagraża dla Naszego zdrowia a nawet życia. Jednakże należy pamiętać, że właściwe postępowanie oraz odpowiednia ocena stanu technicznego płyt azbestowych powoduje, że zagrożenie zdrowia zostaje praktycznie wyeliminowane.
Biorąc pod uwagę wielkość problemu usuwania azbestu z terenu Naszej Gminy, Rada Miejska w Baborowie uchwaliła Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym na usuwanie i utylizacje odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych.
Jednorazowa kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę rachunków (faktur VAT) za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do kwoty stanowiącej 50% ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł niezależnie od liczby budynków, z których usuwane są odpady niebezpieczne.
Regulamin szczegółowo określa zasady przyznawania dofinansowania oraz wykaz niezbędnych załączników formalno – prawnych stanowiących integralną część wniosku.
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Baborowie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2008r. Druki dotyczące powyższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie (I pietro, pok. nr 11) bądź u sołtysów.
Pamiętajmy również, że przedmiotowe prace wykonywać może jedynie firma posiadająca stosowne uprawnienia i zezwolenia.
Wszelkie informacje związane z uzyskaniem dofinansowania i obowiązkami właścicieli odpadów azbestowych, można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz pod numerem telefonu: 077/403 69 18.
Drugim źródłem uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów rozbiórki materiałów zawierających azbest jest Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
Powiatowy Fundusz udziela jednorazowego dofinansowania na pokrycie kosztów rozbiórki materiałów azbestowych w wysokości 60% ceny rozbiórki, jednak nie więcej niż 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100).
Z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania można zapoznać się na stronie www.bip.powiatglubczycki.pl bądź w siedzibie Starostwa, przy ul. Kochanowskiego 15 w Głubczycach.

T.K.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-01-2008 20:50