Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 25 października 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- projekt druk nr 382/18;

  2. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat ( część dz. nr 817/12 w Baborowie )- projekt druk nr 385/18;

  3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat ( część dz. nr 576/14 w Baborowie)- projekt druk nr 386/18;

  4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony(część działki nr 1242/6 w Baborowie) - projekt druk nr 387/18;

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 1275/3

w Baborowie)- projekt druk nr 400/18

  1. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rówież trybu ich pobierania- projekt druk nr 401/18;

  2. rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 . Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

 

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 18-10-2018 19:16