Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2007 ROKU

Burmistrz Gminy Baborów realizując Rządowy program pomocy uczniom w 2007 roku informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III oraz „zerówki”, a także „mundurka szkolnego” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ustalony został na 7 września 2007 roku.
Dofinansowanie zakupu podręczników oraz mundurka przysługuje uczniom z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Wnioski wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów składa się w szkole lub przedszkolu do którego uczęszczać będzie uczeń.
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu lub złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników jednak w kwocie nie większej niż określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. Nr 120, poz.819) (tekst rozporządzenia)
Zgodnie z § 2 ust 4 w/w rozporządzenia wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może przekroczyć:
a) 70 zł - dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę)
b) 130 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej
c) 150 zł - dla ucznia klasy II
d) 170 zł - dla ucznia klasy III
Kwota  dofinansowania zakupu jednolitego stroju (mundurka szkolnego) wynosi 50 zł dla ucznia.
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-09-2007 16:18