Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Burmistrz Gminy Baborów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty w 2005 roku.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873), art.23.ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.Przepisy wprowadzające-ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.Nr 96 poz.874, Nr 202 poz.1956, Nr 202 poz.1958, Nr 228 poz.2262), uchwały Nr XIX-150/04 Rady Miejskiej z dnia 10.12.2004r w sprawie programu współpracy gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie w roku 2005.


I Zadania z zakresu kulturyfizycznej  sportu
1. Prowadzenie szkolenia sportowego w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005, członków stowarzyszeń sportowych działających w sołectwach na terenie gminy Baborów w następujących dyscyplinach sportowych:
1. piłka nożna (miasto Baborów) grupa szkoleniowa trampkarze
2. piłka nożna (miasto Baborów) grupa szkoleniowa juniorzy 
3. piłka nożna (miasto Baborów) grupa szkoleniowa seniorzy
4. badminton -Gmina Baborów
5. tenis stołowy - Gmina Baborów i upowszechnianie tych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców gminy.
6.Wysokość dotacji
 

 

Dyscyplina sportowa

 

Dotacja 2004

 

Dotacja 2005

 

piłka nożna miasto Baborów, w tym:

 

-trampkarze

 

-juniorzy

 

-seniorzy

 

17.000 zł

 

2000 zł

 

3500 zł

 

11500 zł

 

17.800 zł

 

2100 zł

 

3700 zł

 

12000 zł

 

badminton

 

4500 zł

 

4600 zł


 

tenis stołowy

 

500 zł

 

600 zł

3.Cele zadania:
a) propagowanie wśród mieszkańców gminy Baborów aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
b) szkolenie prowadzące do podniesienia wyników sportowych przez członków zrzeszonych w organizacjach realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu
c)  wskazanie alternatywnych form wypoczynku i rekreacji mieszkańcom gminy Baborów
4. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:
a   prowadzenie zajęć treningowych i rekreacyjno-ruchowych
b  organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa  sportowego
c) organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych nie  mających charakteru współzawodnictwa sportowego
5.Wydatki,które mogą być pokrywane z dotacji:
a) delegacje sędziowskie wg obowiązujących stawek
b) koszty transportu:
do 3 zł brutto za 1km, w przypadku wynajmowania środka transportu lista kosztów dojazdu, (max.15 osób na liście), koszty dojazdów wg stawek PKS
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do wykonania zadania
d)  bieżące utrzymanie obiektów sportowych wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień  instruktorskich lub trenerskich w danej dyscyplinie sportowej):
-max.8 godz./tygodniowo
-max.10 zł brutto/godz.
wynagrodzenie roczne szkoleniowców nie może przekroczyć 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
f) opłaty licencyjne i startowe
g) badania lekarskie
h) ubezpieczenia zawodników
i)  zakup niezbędnych materiałów i
      usług do realizacji zadania:
 - zakup środków czystości
 - zakup napojów
 - zakup środków medycznych
 - zakup wyżywienia dla uczestników realizowanego zadania
j)   wynajem obiektów sportowych w przypadku nie posiadania własnej bazy sportowej
k) nagrody rzeczowe
6. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania powinien spełniać następujące warunki:
a) posiadać tytuł prawny lub uprawnienie do korzystania z bazy
    materialnej niezbędnej do wykonania zadania
b) posiadać min.dwuletnie doświadczenie w realizacji zadania
c) posiadać rejestrację i prowadzić działalność sportową na terenie gminy Baborów
d) złożyć w wyznaczonym terminie ofertę stanowiącą załącznik do  niniejszego ogłoszenia
e) prowadzić grupę szkoleniową w sezonie 2004/2005 na terenie   gminy Baborów
7.Kryteria stosowane przez Komisję przy wyborze oferty:
a) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w  poprzednim okresie do 25 %
b) wysokość środków własnych zaangażowanych do wykonania zadania(dotyczy również pracy wolontariuszy) określonych w konkursie do 25 %c
c)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów do 40 %
d) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową  do 10%
8.Składanie ofert:
a)Kompletne oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej koperciedo dnia 14.032.2005 r. w Sekratariacie UM Baborów z adnotacją „Konkurs na dotację”
b) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
-  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
 -  kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców.
c) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15.03.2005 r.
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową wg kryteriów zamieszczonych w pkt.7.Obowiązujący formularz oferty jest do pobrania w GZOKiS ul.Rynek 17 pokój nr 12 II piętro. Dodatkowych informacji udziela Hanusek Grzegorz, Fergisz Zdzisław tel. 4869372
9.Postanowienia końcowe.
Komisja Konkursowa zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.
Umowa na realizacje zadania zleconego zawarta zostanie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem wydatków na realizację zadania zleconego w okresie od 01.01.2005r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 14:52