Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POŻYTECZNE WAKACJE

Hradec - Czechy
Fundacja Wspomagania Wsi

ogłasza konkurs
"Pożyteczne wakacje 11"
 Tegoroczny konkurs ma na celu pogłębienie związków mieszkańców wsi z ich miejscem zamieszkania.

Nawet najmniejsza wieś może być dumna z dokonań swoich mieszkańców oraz z miejsc pięknych ze względu na walory środowiska naturalnego.W ramach konkursu "Pożyteczne wakacje 11" finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie wakacji letnich 2011, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest  „Wizytówka mojej miejscowości”.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

Łączna pula nagród wynosi 400.000,00 zł.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Oczekujemy projektów, które będą przewidywały działania mające na celu ukazanie, podkreślenie lub przypomnienie wszystkiego, co może stanowić i świadczyć o wyjątkowości i charakterze danej miejscowości, być powodem dumy jej mieszkańców.

Nadesłane projekty powinny przewidywać zajęcia wypoczynkowe i rozrywkę, a także, co bardzo ważne, praktyczne zajęcia, których tematem będzie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sposób traktowania zwierząt domowych i gospodarczych przez nich samych i dorosłych.

Nie oczekujemy projektów, które będą związane z powszechnie znanymi obiektami kultury materialnej i środowiska opisanymi w przewodnikach lub w opisach miejscowości zamieszczonych w Internecie.

Tematyka projektów

Prosimy o stworzenie „wizytówki” swojej miejscowości przeznaczonej nie tylko dla jej mieszkańców lecz również dla osób przejeżdżających lub czasowo w niej przebywających.

Wizytówką miejscowości może być, lecz nie musi:

 • przystanek autobusowy
 • informacja, plan, rysunek w centralnym miejscu mówiące o wyjątkowości danej miejscowości
 • gabloty z informacjami o interesujących miejscach lub wydarzeniach, drogowskazy
 • wystawa prac miejscowych artystów,
 • przegląd (kiermasz) wyrobów miejscowych rzemieślników,
 • wystawa fotograficzna,

Prosimy nie powielać informacji z przewodników turystycznych na temat powszechnie znanych obiektów kultury lub szczególnych walorów środowiska.

Prace związane z realizacją projektu powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez uczestników, a nie zlecone osobom trzecim.

W czasie zajęć wypoczynkowych powinien znaleźć się czas na obserwację warunków, w jakich przebywają zwierzęta domowe. Należy zwrócić np. uwagę na to czy psy mają zawsze świeżą wodę, a ich łańcuch nie ogranicza dostępu do pożywienia, czy mają czystą budę, ale także czy nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne postarać się, aby właściciel poprawił warunki ich życia.

Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży, przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można prowadzić zajęcia, przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje religijne i organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, biblioteki znajdujące się poza miejscowością gminną, niepubliczne placówki muzealne, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

Projekt może być także realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców będących siedzibą gminy tylko przez lokalne organizacje jak wymienione powyżej, samodzielnie prowadzące swoją działalność i posiadające własne konto bankowe.

O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu oraz gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy kultury, gminne centra kultury, biblioteki mieszczące się w miejscowości gminnej, a także odpowiadające im instytucje na szczeblu powiatu. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

 • prac zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty, sprzęt, rośliny, materiały muszą być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu. Dotacja może być przeznaczona na zakup prostych narzędzi i materiałów koniecznych do wykonania zaplanowanych prac.
 • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych z wyłączeniem zakupów rzeczy trwałych (aparatów, książek, płyt, sprzętu, itp.) oraz na wyżywienie.

Nie będziemy udzielać dotacji na zakup wyrobów budowlanych, gotowych przedmiotów (gablot, tablic, stołów itp.), na pracę maszyn i sprzętu. Nie będziemy finansować kosztów wydawnictw folderów i innych druków reklamowych i promocyjnych, ale pokryjemy koszty ich przygotowania przez beneficjentów projektu.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):

 1. Pełna nazwa organizacji/instytucji składającej wniosek wraz z jej dokładnym adresem.
 2. Informacje dotyczące projektu
  1. Tytuł projektu
  2. Cel projektu
  3. Opis projektu w tym:

a.       Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
b.      Krótka charakterystyka uczestników (beneficjentów),
c.       Harmonogram dzienny realizacji projektu z podaniem osób prowadzących zajęcia,
d.      Charakterystyka korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu,
e.       Sposób promocji projektu,
f.       Sposób oceny efektów projektu,

 1. Budżet projektu

W budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów i pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.

Budżet powinien obejmować koszty całego projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż dotacja źródeł.

Z dotacji Fundacji nie można finansować kosztów osobowych: wynagrodzeń, delegacji osób prowadzących zajęcia lub realizujących projekt oraz kosztów poniesionych na światło, telefon, gaz. Dotacja Fundacji może być wykorzystana na zakupy towarów lub usług, które będą udokumentowane fakturą/rachunkiem, a wyjątkowych przypadkach paragonem.

Uwagi dodatkowe

 1. Wniosek nie zawierający wszystkich wymaganych informacji nie będzie oceniany
 2. Jedna organizacja może składać tylko jeden wniosek.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji w innej wysokości niż kwota wnioskowana we wniosku.
 4. Nie można składać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursów „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”.
 5. Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących projektu lub organizacji składającej wniosek.
 6. Wniosek należy przesyłać wyłącznie pocztą. W wyjątkowych i uzgodnionych dwustronnie przypadkach wniosek może być przesłany elektronicznie.
 7. Fundacja nie zwraca nadesłanych wniosków i innych materiałów

Ocena projektów

 1. Zgodność projektu z celami i wymaganiami konkursu – do 10 punktów,
 2. Efektywność projektu dla społeczności lokalnej i beneficjentów projektu – do 10 punktów,
 3. Jakość przygotowania projektu i wniosku (przemyślany i zrozumiały opis projektu, dokładny i pełny budżet projektu) – do 10 punktów,
 4. Zaangażowanie dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w jego przygotowanie i wykonanie– do 10 punktów,
 5. Sposób przeprowadzenia zajęć dodatkowych – do 10 punktów
 6. Pomysłowość i oryginalność projektu - do 5 punktów,
 7. Wielkość wkładu własnego organizacji i innych sponsorów – do 5 punktów,

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja konkursowa Fundacji.

Dotacje otrzymują te organizacje, których projekty przedstawione w przesłanych w terminie wnioskach zdobyły najwyższą ilość punktów, aż do wyczerpania puli nagród.

W przypadku kilku wniosków, które otrzymały tę samą ilość punktów a ich wartość jest graniczną dla wyczerpania puli nagród, decyduje losowanie.

Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.

Dotacje będą przekazywane na podstawie umów o dotację podpisanych przez organizacje wnioskujące jeżeli posiadają własne konto bankowe lub przez organizacje użyczającą  konto bankowe na rzecz organizacji wnioskującej.

Harmonogram konkursu

 1. do 6 maja (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,
 2. do 15 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,
 3. do 1 lipca wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,
 4. przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,.
 5. do 1 września – realizacja projektów
 6. do 28 września złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 2011” należy przesyłać na adres

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „Pożyteczne wakacje 2011”

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75 Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: j
    
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu i sprawozdania z jego realizacji przez Fundację Wspomagania Wsi i przetwarzania danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.
Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane tylko dla realizacji konkursu i udostępnione tylko pracownikom Fundacji Wspomagania Wsi.

DO POBRANIA: Metryczka do wniosku

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-04-2011 14:46