Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie stołowki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
Urządzenie stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie

o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro

Nazwa Zamawiającego

Gmina Baborów

Adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Baborowie 48-120 Baborów ul. Dąbrowszczaków 2a

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro

Przedmiot zamówienia

Urządzenie stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie

Termin realizacji

Od 20 lipca 2004 r. do 31 października 2004 r.

Kryteria wybory oferty i ich znaczenie

Najniższa cena

Wadium

4.000 PLN.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub zostanie przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym. Za SIWZ pobiera się opłatę 20 zł.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Jan Nasieniak 774869005 wew 20

Miejsce i termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego – Sekretariat - w terminie do 08 lipca 2004r. godz. 900 .

Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba Zamawiającego – Sala Narad I piętro – termin: 08 lipca 2004r. godz. 1000.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy

w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą

30 dni dni od ostatecznego terminu składania ofertOpublikował(a):  Data publikacji: 06-07-2004 15:57