Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Baborów

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONYWANIE
BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY BABORÓW
 
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

Nazwa Zamawiającego

Gmina Baborów

Adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Baborowie 48-120 Baborów ul. Dąbrowszczaków 2a

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Baborów

Termin realizacji

Od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2009 r.

Kryteria wybory oferty i ich znaczenie

1. Ogólne warunki prowadzenia rachunków – 60 %
2. Dostępność do obrotu gotówkowego – 40 %

Wadium

Nie wymaga się

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Może być ona również przesłana zainteresowanym pocztą elektroniczną. 
Za SIWZ nie pobiera się opłaty.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

1. Wiesław Kozyra – Sekretarz Gminy tel. 077/4869005 w.15  sekretarz@baborow.pl
2. Janina Mróz - Skarbnik Gminy tel. 077/4869005 w. 26  skarbnik@baborow.pl
3. Barbara Olejnik - Inspektor tel. 077/4869005 w. 31

Miejsce i termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego – Sekretariat - w terminie do 26 lipca 2004r. godz. 1000 .

Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba Zamawiającego – Sala Narad I piętro – termin: 26 lipca 2004r. godz. 1030.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2. Załączą do oferty dokumenty wymienione w SIWZ


Opublikował(a):  Data publikacji: 02-07-2004 12:01