Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETAG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

GMINA BABORÓW
48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28
e-mail:
um@baborow.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO


Opis przedmiotu zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN (dwa miliony) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2005 roku, w trybie przetargu nieograniczonego 

CPV Wspólny Słownik Zamówień:
66.13.00.00-0 – usługi udzielania kredytu

Termin realizacji usługi od 1 sierpnia 2005 do 30 czerwca 2011 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można uzyskać do dnia 10 lipca 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są :
Wiesław Kozyra - Sekretarz Gminy, tel. 077/4036929, e-mail sekretarz@baborow.pl
Janina Mróz – Skarbnik Gminy , tel. 077/4036976, e-mail skarbnik@baborow.pl

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wymagane wadium 5 000 zł

Oferty można składać do dnia 20 lipca 2005 r., do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13 - sekretariat
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2005 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego :
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala narad)

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Ogłoszono  w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 110 z dnia 3.06.2005 pod pozycją 25727.

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-06-2005 15:59