Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ważne dla rolników wyjeżdżających do pracy (poza granicami Polski – obszar Unii Europejskiej)

Zasady na jakich od 1 maja 2010r. odbywa się ustalanie ustawodawstwa właściwego zostały zapisane w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

- nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- nr 987/2009, nr 883/2004 z dnia 16 września 2009r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE)  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rolnik (domownik) , który podczas czasowego wykonywania działalności w innym państwie UE, spełnia warunki do zastosowania polskiego ustawodawstwa, powinien wystąpić do KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego z wnioskiem o wydanie formularza A1 w przypadku:

- podejmowania za granicą działalności na własny rachunek podobnej do działalności prowadzonej w Polsce,

- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami,

- prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej poza jej granicami,

- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą.

W tym celu osoba zainteresowana składa „wniosek o wydanie zaświadczenia o właściwym ustawodawstwie” w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniami i niezbędnymi w sprawie dokumentami. W przypadku działalności na własny rachunek należy uwzględnić takie kryteria jak:, obrót, czas pracy, liczba świadczonych usług lub dochód. W ramach ogólnej oceny, spełnienie powyższych kryteriów w proporcji wyższej niż 25% wskazuje, że znaczna część pracy (działalności) jest wykonywana w danym państwie.

Należy również spełniać warunek art. 6 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników to znaczy posiadać status rolnika (w załączeniu definicja).

Ilekroć w ustawie jest mowa o :

  1. rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych , a także osobę , która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Ważne!

Zaświadczenie (certyfikat A1) zostanie wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia stosownych dokumentów. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, dokument ten wydaje się bezpośrednio po zakończeniu postępowania.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydzialu Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 11-09-2019 11:12
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 11-09-2019 21:44