Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NA MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE NA 2005 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
z dnia 22.02.2005 r.

W związku z zamiarem nabycia do dnia 18 marca 2005r. materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów biurowych  na potrzeby Urzędu Miejskiego w Baborowie zestawionych w formularzach ofertowych będących załącznikiem nr 1 i załacznikiem nr 2 do niniejszego pisma oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy Urząd Miejski w Baborowie działając na podstawie art. 69    i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 oraz Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 145 poz. 1537 i Nr 273 poz. 2703), kieruje zapytanie o cenę.
Prosimy o złożenie pisemnych ofert odrębnie na załączonych formularzach ofertowych:
(formularz nr 1  i formularz nr 2 ) .

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 72 ust. 1 w/w ustawy „Każdy z dostawców i wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny”. Na podstawie art. 72, ust. 2 jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Pisemne oferty należy składać  w terminie do dnia  04 marca 2005r.  na adres j/w.

Ceną oferty jest suma iloczynów ilości i cen jednostkowych wszystkich artykułów liczona dla każdej oferty osobno.

w załaczeniu wzór umowy:

1. Umowa na dostarczenie materiałów biurowych
2. Umowa na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych


Opublikował(a):  Data publikacji: 23-02-2005 14:04