Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE”

logog.jpeg

GMINA BABORÓW
48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28
e-mail:
um@baborow.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE”


Miejsce wykonania robót:
miasto Baborów, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, kanalizacja sanitarna będzie wykonywana w ulicy Głubczyckiej stanowiącej drogę powiatową nr 1262 O

Zakres prac obejmuje:

  • Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV D 200 mm, L = 800,70m

  • Przykanaliki grawitacyjne z rur PCV , DN 160mm, L=179m (sztuk 28),

  • Studzienki rewizyjne, betonowe D= 1,0m (szt. 20),

  • Studzienki rewizyjne, PCV, PP, D=425mm (szt. 28),

  • Przepompownia P2, Q= 8,5l/s, H=11,0m, P1/P2 = 3,70/3,00 kW (szt. 1),

  • Rurociąg wodociągowy doprowadzający wodę do przepompowni D90 PE 80 PN6, L= 35m z hydrantem nadziemnym Hn80,

  • Elektroenergetyka ( zasilanie przepompowni P2, w tym: przyłącze, złącze, pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej, instalacje przepompowni – rozdzielnica, linia zasilająca, zestaw zasilająco sterowniczy i oświetlenie zewnętrzne),

  • Rurociąg tłoczny Dn 90mm PE , L= 149m,

  • Rurociąg tłoczny Dn 160mm PE, L= 5m.

  • Odtworzenie pasa drogowego (rekonstrukcja nawierzchni oraz chodników zgodnie z przedmiarem robót)


CPV Wspólny Słownik Zamówień:
45.23.24.10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków
45.23.32.52-0 -Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 3.1 – obszary wiejskie

Termin wykonania robót budowlanych określa się do 30 listopada 2005r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można uzyskać do dnia 4 lipca 2005r. w pokoju nr 17 (I pietro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są :
Jan Nasieniak - Inspektor budownictwa, tel. 077/4036934
Władysław Janowicz – Inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej , tel. 077/4036977

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wymagane wadium 10 000 zł
Oferty można składać do dnia 4 lipca 2005r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2005 roku o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego :
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala narad)

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Ogłoszono  w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 98 z dnia 18.05.2005 pod pozycją 22615.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-05-2005 14:15