Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DROGACH GMINY BABORÓW

GMINA BABORÓW
ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów
tel. (077) 403-69-20 lub 21
fax.(077) 403-69-28

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej – ubytki powyżej 5m², masami mineralno-asfaltowymi ”na gorąco” na drogach stanowiących mienie komunalne Gminy Baborów.


Zakres prac obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni (łatanie ubytków powyżej 5m²) o łącznej powierzchni 1271,00 m² na terenie miasta Baborów i sołectw Gminy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Baborowie, Referat Gospodarki Gminy (pok. Nr 17).

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • Tomasz Krupa, w sprawie przedmiotu zamówienia, tel. (077) 403-69-35

  • Władysław Janowicz, w sprawie procedury przetargowej, tel. (077) 403-69-77

godziny udzielania wyjaśnień: od 8:00 do 15:00

Termin wykonania zadania określa się do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pok. Nr 13.
Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2005r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2005r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 18 (sala narad)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-06-2005 14:52