Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NA OCZYSZCZANIE ULIC I CHODNIKÓW STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY BABORÓW

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
GMINA BABORÓW
48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a
tel. (077) 403-69-20 lub 21, fax:403-69-28


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

na zadanie pn. Oczyszczenie ulic, chodników, placów i parkingów stanowiących mienie komunalne gminy oraz zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Baborów.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


Termin wykonania zadania od 1 lipca 2005r do 30 czerwca 2006r.


Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 17.


Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • pracownik Referatu Spraw Obywatelskich Władysław Janowicz – tel. (077) 403-69-77

    (w sprawach dotyczących procedury przetargowej),

  • pracownik Referatu Gospodarki Zasobami Gminy Tomasz Krupa –tel. (077) 403-69-35

    (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pok. Nr 13.
Termin składania ofert upływa dnia 24 czerwca 2005r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2005r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali narad, pok. Nr 18.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-06-2005 14:54