Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Baborów.


OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Działka Nr 51/7 o pow. 0,5597 ha położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, zapisana w KW 21407 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Baborów teren na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony jest pod budownictwo usługowe związane z obsługą transportu samochodowego (stacja paliw, stacja obsługi itp.)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.


Wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym – 70 276,00 złotych z VAT

Cena wywoławcza do rokowań – 69 000,00 złotych z VAT

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

  • I przetarg – 16.12.2004 r.

  • II przetarg - 11.03.2005 r.

Rokowania odbędą się 31.08.2005 r. w małej sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a o godz. 9°°.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 26.08.2005 r. do godz. 15°° w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Dąbrowszczaków 2 a, pok. Nr 13.

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem : „Rokowania- ul. Głubczycka”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 6 900,00 złotych w gotówce do dnia 26.08.2005 r. do godz. 15°° w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel 4036918.

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-07-2005 09:53