Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA REMIZY OSP POPRZEZ DOBUDOWĘ GARAŻY”

GMINA BABORÓW 48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28 e-mail:
um@baborow.pl  www.baborow.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE  ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA REMIZY OSP POPRZEZ DOBUDOWĘ GARAŻY”

 
Miejsce wykonania robót:
Miasto Baborów, powiat: głubczycki, województwo: opolskie,lokalizacja budowy: Baborów ul. Krakowska 7.Od strony wschodniej granicę działki stanowi budynek OSP. Teren jest ogrodzony od strony północnej oraz zachodniej. Dojazd do działki zapewniony jest utwardzoną drogą dojazdową od strony południowej prowadzącą do budynku OSP z ulicy Krakowskiej.

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje:
 roboty ziemne
 roboty budowlano  – montażowe
- ławy fundamentowe,
- ściany zewnętrzne,
- dach, konstrukcja, pokrycie,
- montaż  stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bram garażowych),
- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonanie podłoży i posadzek,
- wykonanie robót towarzyszących,
Roboty drogowe – nawierzchnia utwardzona
- wykonanie nawierzchni  chodników z płytek betonowych,
- osadzenie obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- inne roboty towarzyszące
 
CPV Wspólny Słownik Zamówień: 45216121-8

Termin wykonania robót budowlanych określa się do 1 lipca  2006r.
W tym zrealizowanie robót w stanie surowym zamkniętym w terminie  do dnia 5 grudnia 2005r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł  można uzyskać w pokoju nr 17 (I pietro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest :
Jan Nasieniak  - Inspektor budownictwa, tel. 077/4036934
Władysław Janowicz - Inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej 077/4036977

godziny udzielania wyjaśnień: od 8:00 do 15:00

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wymagane wadium 1 500 zł
Oferty można składać do dnia 10 sierpnia  2005r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2005 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego :   
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala narad)

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-07-2005 13:01