Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA KLATKACH SCHODOWYCH W ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NA TERENACH WOKÓŁ TYCH BUDYNKÓW WRAZ Z CHODNIKAMI.

Termin realizacji: okres od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

Uprawniony do kontaktu: Tomasz Andrzejak pokój nr 17 (I piętro) tel. 403 69 35

Zakres robót do wykonywania: do wglądu w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy Urzędu Miejskiego w Baborowie pokój nr 17.


Termin składania ofert: oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na utrzymanie czystości na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie do dnia 19 sierpnia 2005 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert: w dniu 19 sierpnia 2005 roku o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego pokój nr 18.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 22 i art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych

Oferta powinna zawierać:


 • Oświadczenie o możliwościach technicznych wykonania zamówienia.

 • Stawkę brutto za 1 m2 oczyszczanej powierzchni:

  • klatki schodowej

  • chodnika

  • powierzchni terenu wokół budynku (koszenie terenów zielonych)

 • Oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Aktualne, ważne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek.

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem robót i jego akceptacją.


Kryteria wyboru:

 • Cena – 100 %

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-08-2005 12:20