Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W SUCHEJ PSINIE”

GMINA BABORÓW 48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28 e-mail:
  www.baborow.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE  ZADANIA PN.:
"MODERNIZACJA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W SUCHEJ PSINIE”
 

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje:
montaż elementów małej architektury
urządzeń sportowych, ławek, stolików szachowych, koszy na śmieci 
odnowienie i wyrównanie nawierzchni asfaltowej boiska
nasadzenie zieleni
wymiana istniejącego ogrodzenia

Termin wykonania robót budowlanych określa się do 14 czerwca  2006r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można uzyskać w pokoju nr 17 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Wymagane wadium 800,00 zł
Oferty można składać do dnia 15 marca  2006r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca  2006 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego :
 Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala konferencyjna)

Pełny tekst ogłoszenia
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-02-2006 18:29