Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WYPRAWKA SZKOLNA  w roku szkolnym 2012/2013

Gmina Baborów uprzejmie informuje, że działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników przystępuje do realizacji rządowego programu pomocy uczniom 2012r. pn.„Wyprawka szkolna”, mającego na celu dofinansowanie zakupu podręczników następującym uczniom:

- rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: klasach I-IV szkoły podstawowej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w klasach I-VI szkoły podstawowej lub w klasach I-III gimnazjum i spełniającym następujące kryteria:

PDFkryteria dofinansowania.pdf (61,32KB)

Rodzice, prawni opiekunowie  uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach z terenu gminy Baborów, mogą pobrać druki wniosków w sekretariatach szkół, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub pod niniejszym artykułem.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie, ul. Wiejska 5aw nieprzekraczalnym terminie do  6 września 2012 r.

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - pomoc finansowa może być przyznana również uczniom klas II-IV szkoły podstawowej w sytuacji gdy dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (351 zł.), ale z uwagi na trudną sytuację rodzinną w szczególności z powodu: ubóstwa, alkoholizmu, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, zdarzenia losowego itp. istnieje uzasadniona potrzeba udzielenia wsparcia finansowego. Osoby składające wniosek w tym trybie zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu przedkładają uzasadnienie. Z uwagi, na ograniczoną ilość uczniów, jaką można objąć pomocą finansową w tym trybie, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do otrzymania pomocy podejmie dyrektor szkoły, o czym powiadomi pisemnie wnioskodawców.

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

Elżbieta Kielska


 
 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 (nie dotyczy uczniów słabo słyszących, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy uczniów słabo słyszących, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży).

RTFWyprawka_2011_wniosek_1.rtf (119,97KB)

RTFWyprawka 2011_wniosek_2.rtf (52,20KB)


 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-07-2012 12:55