Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

GMINA BABORÓW
ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów
tel. 077 4036920 fax. 077 4036928
e-mail: um@baborow.pl  www.baborow.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 €

NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO (nr kat. CPV 34110)
(typu Fiat Doblo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Citroen Berlingo lub równoważne)
z dostawą na miejsce wskazane przez zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 16 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu lub pobrać ze strony internetowej www.baborow.pl

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności jeżeli odpowiednie przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy : Prawo Zamówień Publicznych
Ocena spełnienia - na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  CENA OFERTOWA - 100 %

Oferty można składać do dnia 15 grudnia 2006r., do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia  2006 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:   
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro, pokój nr 18 – sala narad)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 11 grudnia br

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2006 15:41