Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Przyznane świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Do tej pory do OR KRUS w Opolu wpłynęło 2 tyś wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ta nowa forma wsparcia została przyznana już 1900 osobom, a kolejne są przygotowywane do wypłaty. Część z nich została wypłacona
w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Pozostałe osoby otrzymują świadczenie w pomniejszonej kwocie. Bierze się to stąd, że drugim niezbędnym warunkiem uzyskania świadczenia - obok odpowiedniego orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest spełnienie kryterium dochodowego.

Od 1 października 2019 roku osoba pełnoletnia, która posiada orzeczenie o niezdolność do samodzielnej egzystencji, może złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające.

 
Kto może ubiegać się o taką pomoc.

Uprawnionymi do świadczenia są osoby pełnoletnie, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

  • Orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
    i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przez komisję lekarską
    ds. inwalidztwa i zatrudnienia przed dniem 1 września 1997 r. albo
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń nie przekracza kwoty 1.600 zł miesięcznie (nie mają znaczenia dochody członków rodzin).

Pomoc będzie wyrównywała otrzymywane już świadczenia. Wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1.600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek, który należy złożyć
w KRUS. Zatem jeśli jesteśmy ubezpieczeni w KRUS to właśnie tu składamy wniosek.
W przypadku osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych
w zbiegu (ZUS lub KRUS), prawo do świadczenia uzupełniającego rozpatruje ten organ, który wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Emeryt lub rencista pobierający świadczenie z KRUS powinien przedstawić m.in. orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, o ile nie znajduje się w posiadaniu Kasy.

Jeżeli emeryt lub rencista nie posiada takiego orzeczenia albo upłynął okres, na który zostało wydane, powinien do wniosku dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku KRUS N-14 przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie o stanie zdrowia jest również wymagane w przypadku osób posiadających tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności, nawet w znacznym stopniu, nie jest dokumentem równoważnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Należy pamiętać również, że osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez KRUS, nie muszą zgłaszać się do lekarza leczącego, w celu uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia (KRUS N-14).

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik  Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-12-2019 13:05