Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.1510
z późn. zm.), zgodnie z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

  • rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
    o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.299
    z późn. zm.), spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,
  • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu Rolników z mocy ustawy (obowiązkowo) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
  • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
  • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali przez nich zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli  nie posiadają własnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pomocnicy rolnika.

Ubezpieczony ma obowiązek informowania KRUS o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (art.67 ust.3 wymienionej ustawy ). 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć  na druku KRUS UD- 2Z, (który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”) w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

WAŻNE !

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-12-2019 13:09