Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (zmiana od 1 stycznia 2020 r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019r. poz.1778 ) począwszy od dnia 1 stycznia 2020r zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zdeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2020 r. wynosi
2.600 zł.

W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2020 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 234 zł (tzn.9% x 2.600 zł = 234 zł).

Ponadto Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2020r. upływa termin na złożenie
w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej tej działalności oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania. Wraz z wyżej wymienionym oświadczeniem należy złożyć w Kasie odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2020 r., jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rolnicy, którzy w 2020 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji
o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

WAŻNE !!!

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2020 r.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-01-2020 13:57
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-01-2020 14:59