Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOPŁATY DO USUWANIA I UTYLIZACJI AZBESTU

Azbest jest minerałem, który ze względu na swoje zalety był stosowany do produkcji wielu wyrobów m.in. pokryć dachowych, płyt elewacyjnych, rur, przewodów kominowych, różnych typów izolacji cieplnej itd. Dzisiaj jednak wiadomo, iż włókna azbestowe znajdujące się w powietrzu (a pochodzące z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest) są szkodliwe dla zdrowia, dlatego też w Polsce wprowadzono od 1997r. zakaz wprowadzania, produkcji oraz obrotu azbestem i jego wyrobami. Zabronione jest również jego ponowne wykorzystywanie.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszcza się wykorzystywanie już istniejącego azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2032r. Do tego czasu azbest i jego wyroby winny być stopniowo usuwane z naszego otoczenia, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.Przypominamy Mieszkańcom Gminy Baborów, że istnieje obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacja dotyczy zarówno obiektów mieszkalnych, gospodarczych, garaży oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Informacje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku. Stosowne druki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pok. nr 6.

 

Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 Pierwsze źródło dofinansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Koszty kwalifikowane: 

  • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie;
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych netto.
Wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku oraz regulamin dofinansowania :
  Wniosek o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadanie z zakresu usuwania azbestu

 

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu

 

Oświadczenie wykonawcy

 

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis

 

Wzór formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
lub są dostępne na stronie : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

 

 

Drugim źródłem uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie usunięcia azbestu jest Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
Zarząd Powiatu udziela jednorazowej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów demontażu konstrukcji budowlanych zawierających azbest w wysokości nie przekraczającej 800,00 zł. Informacje dostępne w: BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Informacje dotyczące obecnych źródeł dofinansowania, udzielane są również w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ( pokój nr 6, parter).
Pragniemy również poinformować mieszkańców Gminy, o złożonym wniosku przez Burmistrza Gminy Baborów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, o udostępnienie środków na usuwanie odpadów zawierających azbest. Wstępne procedury mogą rozpocząć się w IV kwartale bieżącego roku, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie do 100% jego kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz, 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 15 % ze środków właścicieli nieruchomości.

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-06-2011 08:26