Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych

 

Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 27 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego opracował projekt nowego podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie

Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. do 30 marca 2020 r.


Obwieszczenia Burmistrza Gminy Baborów o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Miejsce przechowywania książki ewidencji polowań Koła Łowieckiego "Sokół" w Bielsku Białej

 


Informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych

Zgodnie z art 42ab ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r poz. 67) Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 22-01-2020 11:01
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 27-02-2020 13:01