Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

Mikrorachunek podatkowy na Twoje wydatki
Będzie jeden numer konta do rozliczeń z urzędem skarbowym

Od 1 stycznia podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy.

Indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty VAT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie MF, gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić również w dowolnym urzędzie skarbowym. W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.
Mikrorachunek podatkowy to korzyści dla Ciebie.

 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT, VAT
 • szybko sprawdzisz numer w każdym miejscu
 • będziesz mieć ten sam rachunek, także po przeprowadzce lub zmianie siedziby firmy
 • unikniesz omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • szybko otrzymasz zaświadczenie np. o niezaleganiu w podatkach dzięki sprawniejszej obsłudze płatności

Masz pytania skontaktuj się z pracownikiem urzędu skarbowego pod nr telefonu: 801 055 055
lub 22/ 330 03 30


Informacja dla użytkowników  Portalu  dla Rolników  eKRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 13-01-2020r. istnieje możliwość wygenerowania zaświadczenia zawierającego informacje o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Szczegółowe  informacje  dostępne są  na stronie internetowej  www.ekrus.gov.pl.


Opolski KRUS organizuje II edycję
w ramach cyklu spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników
z województwa opolskiego

            Wzorem ubiegłego roku opolski KRUS zaprasza rolników do udziału w II edycji spotkań szkoleniowo-informacyjnych, które będą przeprowadzone w każdym z 11 powiatów województwa opolskiego.

Spotkania prowadzone są w konwencji warsztatów szkoleniowych i obejmują:

- panel instruktażowy, prowadzony przez specjalistów GRUPY AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,

- problematykę prewencji wypadkowej w rolnictwie, przekazaną przez przedstawicieli Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz

- pakiet bieżących informacji, przedstawionych przez osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolników.

Celem organizowanych spotkań jest propagowanie zasad bezpiecznego prowadzenia działalności rolniczej, zarówno w odniesieniu do stosowanych upraw, jak i bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń, bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich oraz bezpiecznych zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie.

Poprzez realizację tego rodzaju spotkań KRUS wypełnia jeden ze swoich głównych celów działalności, jakim jest ograniczenie wypadków w rolnictwie. Pomimo, iż Opolszczyzna należy do jednych z najbezpieczniejszych regionów w kraju, wyrażamy przekonanie, że tego typu działania przyczynią się do utrzymania nadal niskiego wskaźnika wypadkowości, ponieważ życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i nie należy ustawać w dbałości o zachowanie jego bezpieczeństwa.
Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach rolników zainteresowanych stałym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach. Gwarantujemy przyjemną atmosferę, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także smaczny poczęstunek.

Lech Waloszczyk
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.

Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  może być objęty rolnik prowadzący działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, pracujący
w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło jego utrzymania oraz  rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem, że ww. osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy).

Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia wniosku.

Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę na terminowość opłacania składek, oraz konsekwencje wynikające z nieterminowego opłacenia składki. Zgodnie z art.3 ust.4 i art.3a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.299 z późn zm.) nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem siły wyższej.  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę np.: klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła wykonanie normalnych czynności.

W związku z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki  KRUS, w której podlega ubezpieczeniu
z wnioskiem o odroczenie terminu płatności bieżącej składki. Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek taki winien być złożony przed ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ubezpieczenia i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego rolników. Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, które w nadzwyczajnych sytuacjach może mieć miejsce. Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły wyższej”.
WAŻNE! Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października


Terminy przekazywania PIT  za 2019 r.

W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru
(tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym.
Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11).
Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów skarbowych do końca stycznia 2020 r. 
Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, to jest do 29 lutego 2020 r.
Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2019 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2019 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
  a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie
  wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał
  w 2019 r.),
 4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
  o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi lub renciście formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019. Emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym
(w formie papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia 2020 roku.
W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).
Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)


KRUS przypomina:  

1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.

 2. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.

 3. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.

 4. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

 5. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

a) ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na  zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,

b) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 6. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

a) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub

b) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

 7. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.

 8. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw,
których następstwem mogą być wypadki lub choroby zawodowe.
Proszę, zadbajcie o zdrowie,
dla siebie i swoich najbliższych.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu


 

PDFList_Pani_Prezes.pdf (435,85KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 24-01-2020 08:21