Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Oddział Regionalny KRUS w Opolu informuje

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r.

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu). Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej.
O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje
te świadczenia z urzędu. Informacje o podwyższeniu świadczenia osoby uprawnione powiadamiane są decyzją.

Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2020 r. zostaną Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego.
 


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu zaprasza

do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,

zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

więcej:
PDFOddzial_Regionalny_Kasy_Rolniczego_Ubezpieczenia_Spolecznego_w_Opolu_zaprasza.pdf (230,21KB)


Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia
sobie jako instytucja ubezpieczeniowa, realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.


Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników, zlokalizowanych na terenie całej Polski (Jedlec, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Świnoujście).

więcej:
PDFJak_skorzystac_z_rehabilitacji_organizowanej_przez_KRUS.pdf (209,25KB)
 


Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników
- przepisy ogólne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących
ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174). Ubezpieczenie społeczne Rolników
obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby
te:
- posiadają obywatelstwo polskie lub
- są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.87 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r.poz.1265,
z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę
więcej:
PDFPrzepisy_dotyczace_obejmowania_ubezpieczeniem_spolecznym_rolnikow.pdf (102,20KB)
 


Umowa ubezpieczenia dla dzieci rolników od NNW
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 26 listopada 2019r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 01-01-2020r. do 31-12-2020r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

więcej:
PDFUmowa_ubezpieczenia_dla_dzieci_rolnikow_od_NNW.pdf (207,49KB)
 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 12-02-2020 14:24
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 12-02-2020 14:25