Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Opolska Agencja Pracy - program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

                              Opolska Agencja Pracy - program wsparcia młodych na Opolszczyźnie
                                                               Nr projektu : POWR.01.02.01-16-1K06/18
                                                            OKRES REALIZACJI : 1.01.2019 – 30.06.2020

Obsza realizacji projektu: województwo opolskie - wsparcie staramy się organizować jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w wieku 15 - 29 lat z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo z obszaru woj. Opolskiego. Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową, szkolenia zawodowe
oraz staż.
Do kogo jest skierowany?
• Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (niezależnie od stopnia);
• Bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
• Zamieszkujące województwo opolskie;
• W wieku 15 – 29 lat;
• Nieuczące się stacjonarnie.
Proponowane formy wsparcia:
Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe)
• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prowadzącym doradztwo zawodowe w zakresie
planowania i rozwoju kariery zawodowej.
• Rozeznanie w kwestii podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych .
• identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikacją stopnia oddalenia od pracy.
• Indywidualna ocena zawodowa, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.
• Ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP (zainteresowania, predyspozycje, sytuacja
zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu
rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
Centrum Aktywizacji i Job coachingu
1. Warsztaty grupowe: techniki aktywnego poszukiwana pracy - wsparcie fakultatywne. Uczestnicy
projektu nabędą lub poszerzą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania,
komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz
dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz
samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego
czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy (5 dni x 6 h, zapewniamy catering).
2. Job Coaching - indywidualne spotkania z Job Coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie
wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia, a dodatkowo
podniesienia poziomu samooceny i pozytywnego nastawienie do działania. Wsparcie w dotychczas
napotkanych trudnościach.
Szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy
1. Szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych
poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i
związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy. Szkolenia zawodowe prowadzone
przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości
826,00 zł (za 120 h szkolenia – średnio 6,88 zł/h)
2. Pośrednictwo Pracy Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z
pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie
profilu zawodowego, analizę rynku pracy pod kątem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych
ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia,
inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia
uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Staż zawodowy
Staż zawodowy zagwarantowany maksymalnie 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany
zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu
przysługuje stypendium w wysokości 1033,70 zł
Realizując projekt staramy się obierać ścieżkę jak najbardziej spersonalizowaną pod potrzeby i
możliwości beneficjentów.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy.

Plakat

PNGOpolska_Agencja_Pracy_A3_plakat.png (298,04KB)
 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 12-02-2020 14:48
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 12-02-2020 14:59