Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja dotycząca sposobu sporządzania wykazów poparcia list kandydatów

STANOWISKO

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 13 października 2010 r.

w związku ze sporządzaniem wykazów osób popierających listy kandydatów na radnych

 

Komisarz Wyborczy w Opolu I, wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, przypomina i oświadcza co następuje.

Stosownie do treści art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na każdej karcie wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych umieszcza się nazwiska kandydatów zgłaszanych w okręgu wyborczym. Oznacza to, że wyborcy podpisując się na wykazie, udzielają poparcia pełnej liście kandydatów na radnych danego komitetu wyborczego, w danym okręgu wyborczym do danej rady (sejmiku). Niedopuszczalnym jest dokonywanie zmian kandydatów na wykazie po złożeniu podpisów przez osoby popierające, jak też zbieranie podpisów na poszczególnych kandydatów w ramach niepełnej listy i późniejsze dopisywanie nazwisk kolejnych kandydatów.

Zachowania takie mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną za naruszenie art. 200 ust. 1 Ordynacji wyborczej oraz uprawdopodobniają możliwość popełnienia przestępstwa dopuszczenia się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach, o którym mowa w art. 248 pkt 6 Kodeksu karnego, zarówno przez osobę dopuszczającą się takich zachowań, jak i nakłaniającą do takich działań.

 

Komisarz Wyborczy


/-/ Jarosław BENEDYK

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-10-2010 12:09