Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2011-2012

 

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników.

 

 

Pomoc udzielania jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno-sprawnościami sprzężonymi. 
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty :
• 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
• 180 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonym– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,
• 325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum,
• 325 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,
• 210 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Pomocy udziela się – z zasady- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł.

W uzasadnionych przypadkach np. ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 351 zł netto – lecz liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może być większa niż 10% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania w gminie.

 

Pomoc udzielana jest bez względu na wysokość dochodu w rodzinie, gdy przedstawi się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się w szkole do 5 września 2011r. 

 Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołą
1. w przypadku gdy dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto – zaświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny (w uzasadnionych sytuacjach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub kopię decyzji o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego;

2. w przypadku gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 351 zł netto na osobę do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową oraz opisać ją w uzasadnieniu;

3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 4.dowody zakupu; dowodem zakupu podręczników może być:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)

- rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 

- paragon;

- oświadczenie o zakupie podręczników ,

- potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

Formularze wniosków są dostępne w szkole.

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-07-2011 13:19