Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)       jest obywatelem polskim;

2)       najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

3)       nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)       nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)       nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 
Formularz, opracowany zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, do zgłaszania kandydatów do komisji w  Gminie Baborów można pobrać i wydrukować z niniejszej strony.

Formularz zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia przyjmowane będą w  terminie do dnia 29 października 2010 roku (piątek) do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim (pok nr 14 - I piętro).

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-10-2010 10:06