Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

"Program ochrony powietrza województwa opolskiego" OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego

                                                                                                           OBWIESZCZENIE

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza). 
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r.:
1) w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
2) ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-PUAP.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 [dalej RODO], informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Samorząd Województwa Opolskiego/ Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@opolskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza województwa opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji. 
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne

link do Programu:

 https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 08-06-2020 17:28
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 09-06-2020 18:21