Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA – SZUKAMY NAJLEPSZEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XII edycję konkursu „Opolska Niezapominajka”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2019 roku, a także promocja wzorów działalności prospołecznych. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe oraz sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa regulamin – wraz z formularzem ogłoszeniowym znajduje się na stronie https://www.opolskie.pl/nagrody-dla-organizacji-pozarzadowych/ .
Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście,  przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP  lub przesłać listownie do dnia 14.09.2020 r.

(liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  lub data wpływu na platformę ePUAP lub data stempla pocztowego)

na adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul.Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2019”

WAŻNE: Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu, wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu. Przy składaniu dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP podpisany winien być każdy dokument.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 845

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 27-08-2020 10:37
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 27-08-2020 11:37