Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

                                                                            OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) w związku z art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815.) Zarząd Województwa Opolskiego

                                                                                                                                zawiadamia

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Ponadto informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471)
– dalej zwana ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.4.1.2020.MO uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

Do wglądu dostępne są:

  •  uchwała nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wraz z załącznikiem, który stanowi Program ochrony powietrza, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych;
  • uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy ooś; 
  • zestawienia uwag z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opiniowania

Z treścią uchwały i przyjętych dokumentów można się zapoznać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej ( www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy ochrony powietrza – Program ochrony powietrza – 2020 r.). Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego dostępny jest pod linkiem:
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/
 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 02-09-2020 09:07
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 02-09-2020 09:02