Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

 

Drodzy Rolnicy

Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Informacje o wykazie punktów pobrań wymazu przekazują telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji  Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, każdorazowo podczas kierowania na turnus.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

  • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
  • Dzieci rolników, jeśli przynajmniej  jeden z  rodziców  jest uprawniony do świadczeń KRUS. W bieżącym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby muszą spełniać jeden z warunków:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
  • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na turnus jest:

  • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
  • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji
w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.

Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polsk, w: Jedlcu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Opracowała: Ewelina Nowek Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk  Dyrektor OR KRUS w Opolu


Zmiany dotyczące umów dzierżaw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że z dniem
31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany dotyczące umów dzierżaw, co ma bezpośredni wypływ na stwierdzenie ustania lub podlegania ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób wydzierżawiających lub dzierżawiących użytki rolne, jak również w kwestii przyznania prawa do świadczeń po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z powyższym Kasa poniżej przekazuje szczegółowe omówienie wprowadzonych przepisów.

W celu podjęcia przez świadczeniobiorcę wypłaty emerytury lub renty w pełnej wysokości należy przestrzegać zasad zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które zostały określone w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jednym z warunków do uznania, że umowa dzierżawy spełnia wymagane kryteria jest potwierdzenie jej zawarcia przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Dotychczas następowało to przez zgłoszenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto potwierdzenia mogą dokonywać pracownicy właściwego urzędu upoważnieni przez wójta/burmistrza/prezydenta. Znowelizowane przepisy nie określają formy potwierdzenia przez wójta/burmistrza/prezydenta zawartych umów dzierżaw, jak i nie nakładają na wójta/burmistrza/prezydenta obowiązku potwierdzenia ewidencji czy rejestru potwierdzonych umów dzierżaw.  W tej sytuacji należy przyjąć, że umowa taka powinna być opatrzona pieczęcią właściwego wójta/burmistrza/prezydenta, jego podpisem i datą potwierdzenia. Tu należy pamiętać, że data potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta stanowi podstawę do uznania, że umowa dzierżawy spełnia wymogi formalne. Zawarcie przez emeryta lub rencistę umowy dzierżawy ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń, dlatego istotne jest, aby umowa taka była opatrzona pieczęcią właściwej osoby z wymienionych powyżej, jej podpisem i datą.

Podstawą do stwierdzenia podlegania bądź ustania ubezpieczenia społecznego rolników w sytuacji wydzierżawienia użytków rolnych jest data potwierdzenia przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta zawartej umowy. Potwierdzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta takiej umowy oznacza, że osoba, która wydzierżawiła użytki rolne prowadzi działalność na tych gruntach.

Równocześnie należy pamiętać, że przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw nie wprowadziły zmian w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o podatku rolnym „jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca”.

Jednocześnie umową, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest umowa dzierżawy zawarta w celach przyznania świadczenia w trybie przepisów art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i potwierdzona przez wójta umowa
w art. 38 pkt 1 tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, umowa dzierżawy zawarta stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników powinna być dla właściwego urzędu gminy podstawą do stwierdzenia, że podatnikiem podatku rolnego stał się dzierżawca, a tym samym istnieje możliwość wykazania przez ten urząd powierzchni dzierżawionych gruntów rolnych wyrażonej w hektarach fizycznych jak i przeliczeniowych.  

Opracowała: Iwona Porowska Kierownik  Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu


Opolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim.

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

  1. Wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych,
  2. Stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
  3. Stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się w na wyposażeniu sprzętu rolniczego.

W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny Kasy w ramach pracy w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt wymieniony jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości wymogi bezpieczeństwa.

Wizytacja była również okazją do skontrolowania w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.

W 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.

Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. Wymiernym efektem tych starań jest 15%-owy spadek ilości wypadków porównując III kwartał 2019 r. do III kwartału 2020 r. Sytuacja to potwierdza celowość podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych, które w dalszym ciągu będą kontynuowane.

Opracowała: Małgorzata Malinowska – Starszy Referent Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału  Regionalnego KRUS Opole

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 12-10-2020 16:36
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 12-10-2020 16:34