Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne”

REGULAMIN KONKURSU

 „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne”

§ 1.

Organizatorem konkursu jest Gmina Baborów.

§2.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świąteczno-noworocznych oraz zachęcenie i inspirowanie mieszkańców Gminy Baborów do dbania o piękno i estetykę otoczenia, zwiększenie atrakcyjności Miasta i Gminy Baborów w okresie świąteczno-noworocznym.

§ 3.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujący teren Gminy Baborów.

§ 4.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

§ 5.

Kategoria konkursowa:

a) Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne posesji lub balkonu.

§ 6.

W konkursie zostaną wyłonieni zwycięscy oraz wyróżnieni za zajęcie drugich i trzecich miejsc.

§ 7.

Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa w składzie ustalonym przez Burmistrza Gminy Baborów, według następujących kryteriów: walory estetyczne, oryginalność dekoracji, pomysłowość, nowatorstwo, nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej.

§ 8.

Zgłoszenia dokonuje właściciel, użytkownik na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik 1) wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. publikację imienia i nazwiska wraz z publikacją zdjęć na stronie internetowej, fanpage’u Gminy Baborów i na łamach biuletynu ECHO Baborowa. Do zgłoszenia należy dołączyć fotografie 5 szt. w formie papierowej lub cyfrowej. Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia konkursowego bez zastosowania karty zgłoszeniowej pod warunkiem zachowania wszystkich informacji w niej zawartych.

§ 9.

Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Baborowie lub do skrzynki podawczej lub wysłać listownie na adres: ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów oraz mailowo na adres: um@baborow.pl w terminie do 18 stycznia 2021 r.

§ 10.

Komisja konkursowa w dniach od 19 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r.  może odwiedzać zgłoszone miejsca po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W sytuacjach szczególnych Komisja Konkursowa może odstąpić od oględzin zgłoszonych miejsc a ocenę dokonać wyłącznie na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej. 

§ 11.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs w terminie do 22 stycznia 2021 r. 

§ 12.

Ogłoszenie, regulamin konkursu, przebieg oraz lista laureatów ogłoszone będą na stronie internetowej Gminy Baborów www.baborow.pl, fanpage’u Gminy Baborów oraz publikowane w gazecie lokalnej ECHO Baborowa.

§ 13.

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień nastąpi w miejscu i terminie ustalonym po zakończeniu konkursu.

§ 14.

Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia nagradzanych miejsc w danej kategorii.

§ 15.

Nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie telefonicznej.

§ 16.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej ani członkowie rodzin zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe z członkiem komisji.

Baborów, dnia 8.01.2021 r. 


PDFKonkurs oświetlenie świąteczne.pdf (610,43KB)

DOCkarta-zgloszeniowa.doc (31,00KB)

PDFkarta-zgloszeniowa.pdf (54,51KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 08-01-2021 14:31
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 12-01-2021 09:51