Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zasady organizacji szczepień przez wyjazdowe punkty szczepień

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta przez wyjazdowe punkty szczepień.

Kto może skorzystać:

Osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogący skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Właściwa placówka POZ, po przyjęciu zgłoszenia oraz dokonaniu weryfikacji przynależności pacjenta do danej placówki POZ (zapisania na listę aktywną), sprawdza czy pacjent posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2.

Jeśli pacjent nie posiada e-skierowania, a należy do grupy, objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz placówki POZ wystawia pacjentowi stosowne skierowanie.

Oceny zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta, placówka POZ dokonuje na podstawie:

  1. posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej pacjenta, lub
  2. udzielonej teleporady, lub
  3. wywiadu z osobą działającą w jego imieniu.

Ocena zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta wymaga odnotowania
w dokumentacji medycznej.

Potwierdzenie zasadności szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień następuje poprzez przekazanie informacji o zasadności szczepienia w wyjazdowym punkcie szczepień (dalej jako „informacja”)w postaci papierowej lub elektronicznej. Informacja zawiera unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta. Fakt przekazania informacji zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację przekazuje placówka POZ bezpośrednio do wyjazdowego punktu szczepień,
w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień,
z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

Przekazanie informacji nie oznacza kwalifikacji do samego zabiegu szczepienia, którego dokonuje lekarz wyjazdowego punktu szczepień.

Po otrzymaniu informacji, wyjazdowy punkt szczepień kontaktuje się z pacjentem lub osobą działającą w jego imieniu, rejestruje pacjenta
w systemie e-rejestracji poprzez utworzenie harmonogramu szczepień
tzw. slotów wewnętrznych oraz wyznacza termin szczepienia w miejscu pobytu pacjenta
.

W przypadku uznania braku przesłanek do skorzystania ze szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień placówka POZ informuje o tym pacjenta lub osoby działające w jego imieniu.

Placówka POZ może także przekazać informację bezpośrednio do pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu. Pacjent, któremu została przekazana informacja może samodzielnie lub za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu, zgłosić się do najbliższego wyjazdowego punktu szczepień, których wykaz jest podany do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem pielęgniarki opieki długoterminowej. W takiej sytuacji postępowanie jest analogiczne jak w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem placówki POZ.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 22-02-2021 12:57
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 22-02-2021 12:56