Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS - Zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje,
że osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji, w której wnioskodawca figuruje.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej KRUS pod adresem www.krus.gov.pl w zakładce ubezpieczenia społeczne oraz w siedzibie OR KRUS
w Opolu lub w Placówkach Terenowych KRUS w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich.

Wniosek może zostać złożony:

 • osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • za pośrednictwem ePUAP (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Informacje dotyczące przekazywania wniosków, podań i innych dokumentów do KRUS drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/bip/epuap/.

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

 • dane  wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, UNO tj. Unikalny Numer
  Osoby – jeśli został nadany przez jednostkę organizacyjną KRUS),
 • dane osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie (imię, nazwisko, adres, PESEL,
  UNO) - w sytuacji gdy zaświadczenie ma dotyczyć osoby innej niż Wnioskodawca, np. dziecka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Wnioskodawcy),
 • cel wydania zaświadczenia,
 • przedział czasowy lub datę, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie
  w minionym okresie lub we wskazanej dacie,
 • sposób odbioru zaświadczenia,
 • upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru można złożyć wraz
  z wnioskiem o wydanie zaświadczenia  lub w chwili jego odbioru,
 • nr telefonu lub adres e-mail (dodatkowo do kontaktu),
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Zaświadczenie można odebrać:

 • osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 • przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,
 • przez pełnomocnika (po przedłożeniu pełnomocnictwa),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Przed wydaniem zaświadczenia KRUS może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960.- Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2020 r.poz.256 z późn.zm.),
 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020r. poz.174, z późn.zm.)

Ważne! Użytkownicy Portalu dla Rolników eKRUS mają możliwość wygenerowania zaświadczenia zawierającego informację o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.ekrus.gov.pl

Opracowała:
Ewelina Elias  Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-03-2021 14:47
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-03-2021 14:47