Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

HPAI Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie wsi Równe, gmina Głubczyce

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie wsi Równe, gmina Głubczyce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach informuje że:

Ważnym czynnikiem jest dokonanie przyjęcia zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków.

Obowiązujące zasady bioasekuracji gospodarstw rolnych i zdyscyplinowanie w tym zakresie przyczynią się do zminimalizowania ewentualnych niepożądanych zdarzeń.

ŚRODKI BIOASEKURACJI

Określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

Zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 3. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 4. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli                            w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm,                             w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 6. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich,                                w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku                   -w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. powstrzymanie się prze z osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 11. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni również o:

 1. zabezpieczeniu słomy wykorzystywanej w chowie ściółkowym (poprzez przechowywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach, okrytej lub pod zadaszeniem),
 2. regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,
 3. eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich,
 4. w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa oraz zabezpieczeniu już istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa,
 5. powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa,
 6. jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców znajdujących się na terenie gospodarstwa,
 7. wszelka obróbka upolowanych dzikich ptaków powinna odbywać się z dala od zabudowań hodowlanych, a odzież i sprzęt użyty podczas obróbki poddać właściwym zabiegom higienicznym.

Linki:

PDFZALECENIA.pdf (159,59KB)
PDFObjawy grypy ptakółw i zgłoszenie podejrzenia.pdf (214,34KB)
PDFZgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptakółw.pdf (181,26KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 15-03-2021 16:41
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-03-2021 16:46