Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

Poświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń
emerytalno-rentowych

            W związku z przystąpieniem Polski w dniu 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej
i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę. Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer świadczenia.  

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem - na formularzu ˝Poświadczenie zamieszkania”- istnienia dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenia takiego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń tegoż emeryta lub rencisty może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego (przepis ten dotyczy osób zamieszkałych w Polsce).

Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może być potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Państwie zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740
z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby upoważnione do świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku (w każdym roku kalendarzowym) odpowiedni formularz – „Poświadczenie zamieszkania”, który po wypełnieniu i potwierdzeniu własnoręczności podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym
w piśmie przewodnim.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przedłoży podpisanego oświadczenia stwierdzającego dalsze istnienie prawa do świadczeń, KRUS wstrzyma wypłatę świadczenia. W myśl art. 134 ust. 1 pkt.2 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ wydał decyzję
o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń  OR KRUS w Opolu


Choroby zawodowe rolników

Definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174 z późn. zm.). Uważa się za nią chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z  wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Ze względu na różnorodność środowiska pracy rolnicy narażeni są na szkodliwe działanie czynników tj.:

 • pył, hałas, wibracje (fizyczne),
 • pestycydy, nawozy, środki ochrony roślin (chemiczne),
 • wirusy, bakteria, grzyby (biologiczne),
 • urazy, obciążenia fizyczne (psychofizyczne).

Czynniki te mogą prowadzić właśnie do chorób zawodowych, mało wykrywalnych
w początkowej fazie.

Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi rolników są:

 • borelioza,
 • odkleszczowe zapalenie opon mózgowych,
 • pylica płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • ostre uogólnione reakcje alergiczne,
 • alergiczny nieżyt nosa,
 • przewlekłe choroby układu nerwowego oraz układu ruchu,
 • choroby skóry.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta,
 • ubezpieczony, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności  na podstawie orzeczenia lekarskiego  o rozpoznaniu choroby zawodowej i oceny narażenia zawodowego rolnika, wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Od decyzji wydanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Opracowała:

Ewa Zgadzaj 
Starszy Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, 
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego 
OR KRUS w Opolu

Rolniku pamiętaj !
Przestrzegaj zasad higieny podczas pracy i w domu.
Przestrzegaj przepisów sanitarnych.
Natychmiast dezynfekuj wszelkie rany i skaleczenia.
Stosuj szczepienia ludzi i zwierząt.
Unikaj kontaktów z wszelkimi źródłami zarazków.

Lech  Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 13-05-2021 08:12
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-05-2021 08:10