Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Regulamin

Konkursu dla przedszkoli w województwie opolskim na najciekawszą inscenizację
„Spis ludności oczami przedszkolaków”

 

Organizator:

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu „Spis ludności oczami przedszkolaków” dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Opolu ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Urząd Statystyczny w Opolu.

Cel konkursu:

 1. Promocja spisu powszechnego.
 2. Zwiększanie społecznej świadomości na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych.
 3. Popularyzacja statystyki.
 4. Rozwijanie zainteresowania statystyką wśród najmłodszych dzieci.

Uczestnicy konkursu:  Wychowawcy i dzieci z przedszkoli  w województwie opolskim.

Opis konkursu:

Konkurs polega na przygotowaniu i przedstawieniu inscenizacji na temat „Spis ludności oczami przedszkolaków”, przez grupę dzieci przedszkolnych. Zapis przebiegu inscenizacji należy zarejestrować konkursu tylko jeden film. Film powinien mieć formę pliku audio-wideo, o długości do 10 minut, stworzonego dowolną techniką i dowolnym urządzeniem. Prace konkursowe zapisane w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player powinny zostać przesłane na adres mailowy:  h.sterniuk-moscicka@stat.gov.pl

Terminy:

 1. Filmy zapisane w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player należy przesłać do dnia 18 czerwca 2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu: 25 czerwca 2021 r.

Nagrody:

Nagrodzone zostaną trzy zespoły – twórcy najlepszych filmów.

Nagrody:

I miejsce – zestaw 10 klocków piankowych

II miejsce - zestaw 8 labiryntów magnetycznych

III miejsce – trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcia

W przypadku zgłoszenia dużej liczby prac konkursowych o wysokim poziomie Organizator przewiduje wyróżnienie i nagrodzenie większej liczby uczestników konkursu. Nagrodami będą zestawy zabawek
i przyborów szkolnych.

Wymogi konkursowe:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmu.
 2. Udział w konkursie wiąże się z nieodpłatnym udzieleniem prawa autorskiego
  do wykorzystania filmu w celu udostępnienia go w Intranecie i Internecie oraz mediach społecznościowych (Twitter, Facebook).
 3. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza,
  iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia prawa określonych powyżej, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanego filmu, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zrekompensuje Urzędowi Statystycznemu w Opolu szkody poniesione
  w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą filmu
  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tego filmu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 5. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń udziela na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania filmu w celu udostępnienia go w Intranecie i Internecie oraz mediach społecznościowych (Twitter, Facebook)–(Załącznik nr 1 i 2).
 6. Uczestnik wraz z filmem powinien dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie (Załącznik nr 3).
 7. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wraz z wysyłką filmu jest zobowiązany
  do dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4) oraz zgody
  na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 5).
 8. Uczestnik konkursu zobligowany jest do wysłania filmu wraz z wymaganymi załącznikami
  do Regulaminu (skan lub fotografia) i zatytułowania e-maila „Konkurs „Spis ludności oczami przedszkolaków”

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej Komisją).
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie intranetowej US Opole oraz w Social Mediach Organizatora Twitter, Facebook.

Uwagi końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 2. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu konkursu.
 4. Nadesłane filmy  przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą odsyłane

Regulamin konkursu w formacie doc: DOCXKonkurs dla przedszkoli na inscenizacje.docx (26,30KB)

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 21-05-2021 11:23
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 21-05-2021 11:21