Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

Ubezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami)  nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia pomocy od następnego dnia po jego przekroczeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być uznana za umowę o pomocy przy zbiorach, co oznacza nie spełnianie od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do Ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.  

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie
o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia  świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie 15 dnia następnego miesiąca.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika obecnie stanowi kwotę 42 zł. Jeśli okres podlegania ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym miesiącu w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika wynosi obecnie  170 zł. jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu
w danym miesiącu.

Aktualną kwotę składki można sprawdzić na stronie internetowej KRUS pod adresem  www.krus.gov.pl / wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika.

Opracowała:
Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu


Weryfikacja rent rodzinnych

Dwa razy do roku Oddział Regionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia. Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty rodzinnej tj. ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda wszystkie wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat – na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko uczęszcza (na który semestr) oraz programowy rok ukończenia szkoły (uczelni). Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko.

Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kasy o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy zostanie poinformowany, iż dziecko od października zostało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem,
że rencista dostarczy do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia.

Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna się
w miesiącu innym niż październik (np. lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki:

 • Od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
 • Od dnia 1 października do dnia 30 września

a zatem także przez okres trwania ferii letnich i dotyczy też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry.

Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty rodzinnej za okres ferii letnich. Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę
w innych miesiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko zakończyło naukę.

Opracowała
Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu


REHABILITACJA POCOVIDOWA W KRUS

Rehabilitacja u osób po przebytej chorobie COVID-19 stała się priorytetowym zadaniem zdrowotnym, realizowanym w ramach systemu ubezpieczenia rolników.

KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie
COVID-19, prowadzony w dwóch centrach leczniczych:

 1. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu – od 24 maja b.r.
 2. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie – od 04 czerwca b.r.

Dla kogo rehabilitacja pocovidowa:

 1. dla rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 oraz
 2. dla osób spełniających warunki ustawowe do skierowania na rehabilitację leczniczą KRUS, tj.

- osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo

- uznanych okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,

  ale rokujących odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Rehabilitacja pocovidowa przebiega w trybie stacjonarnym i całodobowym z wyżywieniem,
w czasie 21 dni. Rolnik ma zagwarantowane bezpłatne zabiegi lecznicze, zgodne z profilem skierowania. Program usprawniający i rodzaj zabiegów określa lekarz w CRR.

Program leczenia przewiduje:

 1. zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
 2. zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia psychicznego
  po przebytej chorobie (na skutek sytuacji stresowych, lękowych, depresyjnych, powstałych m.in. w związku z brakiem możliwości wzięcia pełnego oddechu, lęku
  o życie, itp.).

Warunkami przyjęcia na rehabilitację są:

 1. negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 2. pozytywna ocena Wniosku o rehabilitację, wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, przeprowadzona przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Kasy  lub
 3. prawomocne Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Orzeczenie komisji lekarskiej, wydane w postępowaniu orzeczniczym, zawierające wskazania do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Celem rehabilitacji pocovidowej jest:

 1. zmniejszenie objawów chorobowych,
 2. poprawa wydolności wysiłkowej i sprawności fizycznej,
 3. złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
 4. poprawa jakości życia,
 5. edukacja pacjenta w zakresie m.in. zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą, rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.

Obecnie trwa proces kierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników na miejsca w turnusach trwających do września b.r.

W ramach tego procesu na rehabilitację pocovidową możemy skierować aktualnie 4 osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie KRUS www.krus.gov.pl lub w Placówkach Terenowych Kasy.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz Kierownik ZPRO OR KRUS w Opolu

 

Drodzy Rolnicy,

Zachęcamy do składania wniosków o rehabilitację finansowaną przez KRUS. Dysponujemy jeszcze wieloma wolnymi miejscami na turnusy tegoroczne.

Czas oczekiwania jest wyjątkowo krótki, a rehabilitacja bezpieczna, ponieważ wszyscy kierowani na turnus posiadają negatywne wyniki testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-06-2021 15:09
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-06-2021 15:08