Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacji PGE, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS. Patronat medialny objęło TVP INFO.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-23 lat włącznie i będzie trwał od 30.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

Celem  podjętego działania jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą               na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym  w oparciu o jej 7 Złotych Zasad:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.

Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.

Zasada. 5:..Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.

Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.

Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu wyżej wymienionych Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1, która brzmi: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”, a także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 na terytorium Polski, poprzez zrealizowanie utworu audiowizualnego w postaci filmu. Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi:

I nagrodanagroda pieniężna o wartości około/do 4500 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do 500 zł brutto  ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 1500 zł brutto ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1500 zł brutto ufundowana przez KRUS.

II nagrodanagroda pieniężna o wartości około/do 3500 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do 500 zł brutto  ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1300 zł brutto ufundowana przez KRUS.

III nagrodanagroda pieniężna o wartości około/do 2000 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do 500 zł brutto  ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 500 zł brutto ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1200 zł brutto ufundowana przez KRUS.

Dodatkowo zostaną przyznane 4 wyróżnienia i 2 nagrody specjalne.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Opracowała: Joanna Skuratowicz 
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu


 

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Poprawa bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych to m.in. efekt wieloletniego działania Kasy. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do usuwania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

Mimo tego wypadki się zdarzają. W 2020 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 10 974 wypadki, o 2 667 (19,6%) mniej niż w 2019 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 9 957 zdarzeń - o 2 952 (22,9%) mniej niż w poprzednim roku. Wypłacono 7 872 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 2423 (23,5%) mniej niż w 2019 roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

•„upadek osób”– 3 718 poszkodowanych, co stanowiło 47,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,

•„uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”– 958 poszkodowanych, tj. 12,2% wypadków,

•„pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 958 poszkodowanych, tj. 12,2% wypadków,

•,,inne zdarzenia”–958 poszkodowanych tj. 12,2% wypadków. W większości przypadków (62,7% zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2020 roku wyniósł 6,6 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: lubuskim (9,0), kujawsko-pomorskim (8,7), podlaskim i lubelskim (8,0), łódzkim i warmińsko-mazurskim (7,9) a najniższą w województwach: opolskim (3,2), śląskim (3,6), zachodniopomorskim (4,1)
i małopolskim (5,0).

W związku z tym pamiętajmy, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
 • lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
 • lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w drodze powrotnej.

W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, o których mowa w art. 91a ustawy o u.s.r.

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 • wskazać świadków wypadku;
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, proporcjonalnie do określonego procentowo - w wyniku postępowania orzeczniczego - stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie.

Od dnia 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Opracowała: Iwona Porowska Kierownik 
Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu


 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  zawarł 26 listopada 2019r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Obowiązywanie niniejszej umowy zostało przedłużone na kolejny okres  od 01-01-2021r. do 31-12-2021r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ubezpieczenie obejmuje:

- dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunem prawnym, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku- rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawą do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. formularza zgłoszenia roszczenia ) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

Formularz zgłoszenia roszczenia jest dostępny nas stronach internetowych: www.krus.gov.pl, oraz  www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Ważne!

Zgłoszenia roszczenia i ubezpieczenia można dokonać m.in.:

- telefonicznie za pośrednictwem infolinii

(od poniedziałku do piątku 8.00-18.00)  tel 48 370 43 21,

- drogą elektroniczną na adres: ,

- pisemnie na adres:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:
- dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe
- data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
- numer telefonu oraz adres poczty e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia.

Opracowała: Katarzyna Bunkiewicz  
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Krus Ubezpieczenia.jpeg

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 30-08-2021 14:15
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 30-08-2021 14:15