Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Oddział Regionalny KRUS w Opolu informuje

KRUS WRĘCZYŁ NAGRODY W DWÓCH COROCZNYCH KONKURSACH KRAJOWYCH

 

Dnia 18 czerwca 2021 r. w restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie odbyła się wojewódzka gala tegorocznej XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla rolników oraz XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy pomocy współorganizatorów, którymi byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Pocztowy” wyłoniła tegorocznych laureatów obu konkursów.

Rolę gospodarza pełnił Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu, który podczas swojego wystąpienia podkreślił rolę corocznych konkursów, głównie ze względu na cel, jakiemu one służą. Szczególną uwagę poświęcił 30-leciu pracy KRUS na rzecz upowszechniania prewencji wypadkowej w rolnictwie. Omówił także zalecenia prewencyjne skierowanie do rolników oraz członków ich rodzin, w tymi: właściwą organizację pracy, dbanie o dobry stan psychofizyczny, prawidłowe użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń rolniczych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych. Dyrektor apelował także o rozwagę podczas prac na wysokościach lub w zagłębieniach, ponieważ wypadków z tej kategorii było w ubiegłym roku najwięcej.

Konkurs BGR był okazją do zaprezentowania przez właścicieli gospodarstw swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadziły komisje konkursowe.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu BGR zostali:

I miejsce – Małgorzata i Krzysztof Sarniccy z Domaszowic,

II miejsce – Sabina i Damian Richter z Krośnicy,

III miejsce ex equo:

                    Wioletta i Robert Kauczor z Białej,

                     Małgorzata i Adam Sikliccy z Lisięcic.

Konkurs Plastyczny kierowany był do dzieci ze szkół podstawowych, głównie z terenów wiejskich. Hasło tegorocznej edycji nawiązywało do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane było z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Laureatami Konkursu Plastycznego zostali:

w I grupie wiekowej ( 0-III)

I miejsce – Nadia Tokarczyk, klasa VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie,

II miejsce – Gabriel Łysy, klasa III, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębskiej Kuźni,

III miejsce – Grzegorz Szczygieł, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach,

w II grupie wiekowej ( IV-VIII)

I miejsce – Dominika Kalus, klasa VII, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

II miejsce - Magdalena Mendel, klasa VII, Zespół Szkół w Byczynie,

III miejsce – Julita Kołbuc, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Kamiennej.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom obu konkursów oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


Ubezpieczenie dobrowolne  na wniosek a terminowość opłacania składek


Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie) może być objęty rolnik prowadzący działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, pracujący w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło jego utrzymania oraz rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach pod warunkiem, że ww. osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia  rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy).
Ubezpieczenie powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia wniosku. 
Osoby ubezpieczone na wniosek muszą zwracać szczególną uwagę na terminowość opłacania składek, oraz konsekwencje wynikające z nieterminowego opłacenia składki. Zgodnie z art.3 ust.4 i art.3a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.266) nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek chyba,  że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie albo udowodni,                                  że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem siły wyższej. Przyjmuje się,                że„ siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę  np.: klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła wykonanie normalnych czynności.
W związku z powyższym rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki KRUS, w której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o odroczenie terminu płatności bieżącej składki. Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek taki winien być złożony przed ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ubezpieczenia i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego rolników.

Rolnik może starać się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, które może mieć miejsce                                                     w nadzwyczajnych sytuacjach. Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły wyższej”.


WAŻNE!
Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października


Składki na ubezpieczenie społeczne rolników należy opłacać w bankach, placówkach pocztowych albo przelewem elektronicznym. 

W przypadku wpłaty na ubezpieczenie społeczne rolników dokonanej za pośrednictwem innej instytucji niż wyżej wymieniona, za datę zapłaty składki na rachunek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje się datę uznania rachunku Kasy. Inne instytucje często przekazują wpłaty z opóźnieniem.

Opracowała:
Urszula Pajor
Zastępca Kierownika
Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu


Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 10 sierpnia 2021 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2021 r. wyniosło  5 504 zł 52 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. od dnia 01 września 2021 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 3 853 zł 20 gr.

130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 7 155 zł 90 gr.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 20-09-2021 11:25
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 20-09-2021 11:22